வெண்கட்டி வட்டம்   Chalk Circle

 

வெண்கட்டி வட்டம் – Tamil Chalk Circle

Cast

K.Sathya Seelan -Singer

Ajantha Shanthakumar - Georgi Abashvilli(King)